BIP

Informacje o jednostce

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach

ul. Andersa 16     
43-100 Tychy
tel. 32 22 72 392;  32 327 17 66;  513 032 811
e-mail: ppp@oswiata.tychy.pl
www: www.ppp.tychy.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Tychach ma już za sobą ponad 55-letnią tradycję. Powstała w 1962 roku z inicjatywy powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszą kierowniczką w latach 1962-1974 była psycholog mgr  Wanda Wacław. Instytucja funkcjonująca wówczas pod nazwą Poradni Społeczno – Wychowawczej TPD nie była w stanie zapewnić opieki i terapii wszystkim potrzebującym dzieciom. Dostrzegając ten problem władze miasta i powiatu tyskiego w roku szkolnym 1967/68 przejęły placówkę zmieniać nazwę na Miejską i Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Wzrosła wówczas liczba zatrudnionych pracowników.

Formy pracy poradni zmieniały się wraz ze zmianami ustawowymi oraz potrzebami wynikającymi z przekształceń cywilizacyjnych i kulturowych, ale zawsze były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta i oczekiwań władz. W tym czasie, w latach 1976 - 1991 poradnią kierowała mgr Aniela Helisz. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych placówka miała wypracowane stałe formy działania oraz zajmowała się dziedzinami, które do dzisiaj są w centrum jej działalności: profilaktyką, poradnictwem, sprawdzaniem przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych, selekcją dzieci do kształcenia specjalnego, działalnością terapeutyczną oraz doradztwem zawodowym.  Stała się koordynatorem działań na rzecz dziecka i rodziny w środowisku edukacyjnym oraz szeroko rozumianym środowisku lokalnym.

Od roku 1991 do 1997 nowym dyrektorem placówki została mgr Jolanta Szydłowska – Bartosik. W roku szkolnym 1992/1993, po uchwaleniu nowej Ustawy o Systemie Oświaty placówka pod jej kierownictwem została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i 13 stycznia 1994 roku zatwierdzonym Statutem otrzymała nową osobowość prawną. Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych wzrosła z 24 do 35. Ukształtowały się wówczas i rozwinęły formy pracy, które pozostały aktualne do chwili obecnej:

 • Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i psychiatryczna pozwalająca na określenie przyczyn niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania, wskazująca poziom rozwoju umysłowego, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, dojrzałości szkolnej i przedszkolnej, zaburzeń mowy
 • Wydawanie opinii i orzeczeń pozwalających na korzystanie z pomocy psychologiczno– pedagogicznej w placówkach oświatowych
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna realizowana poprzez spotkania indywidualne, terapię rodziny, terapię grupową
 • Działalność psychoedukacyjna dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów

W latach 1997 – 2007 dyrektorem poradni była mgr Krystyna Gemza. Dzięki jej staraniom siedziba poradni dzielona dotychczas z Biblioteką Pedagogiczną została w całości oddana i przystosowana na potrzeby placówki.  Rozwinęła się działalność związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zwłaszcza w wieku 0-3 lat. Utrzymana została rola poradni jako lidera i koordynatora wsparcia dla dziecka i rodziny.

Od 2007 roku dyrektorem poradni jest mgr Izabela Rodak, funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Danuta Kozak. Aktualnie poradnia zatrudnia 14 psychologów, 13 pedagogów, 1 doradcę zawodowego, 2 logopedów, rehabilitanta i mediatora- łącznie 32 pracownikow pedagogicznych.  Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wspiera także rodziców i nauczycieli. Praca w poradni organizowana jest w 3 dzialach: wczesnej interwencji, szkolnym, młodzieżowym. Na terenie poradni dostępne sa następujące usługi:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • diagnoza predyspozycji zawodowych i uzdolnień
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • specjalistyczna diagnoza dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • indywidualne terapie i konsultacje- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia metodą Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • kinezyterapia oraz terapia czaszkowo-krzyżowa
 • terapia rodzin
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia grupowa dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi (dla klas 1-3 SP klas 4-6 SP i gimnazjum)
 • mediacje
 • warsztaty dla rodziców "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Rodzeństwo bez rywalizacji", " Jak rozmawiać z nastolatkiem"
 • grupa wsparcia dla rodziców z autyzmem i zespołem Aspergera
 • program "Edukator rodzinny"- wychowawcze wsparcie psychologa w domu
Nauczyciele na terenie poradni korzystać mogą z następujących form wsparcia
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • grupa wsparcia dla koordynatorów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach
 • grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych
 • otwarta grupa wsparcia dla nauczycieli
Ponadto szkoły i przedszkola moga realizować różne formy wsparcia na terenie swoich placówek zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy poradnia a szkołą, przedszkolem w danym roku szkolnym.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-01-22 10:47:15 Zmiana publikacji Izabela Rodak
5 2012-09-20 18:41:04 Zmiana publikacji Izabela Rodak
6 2012-09-12 11:16:36 Zmiana publikacji ppp


stronę wyświetlono 28759 razy Artykuł wyświetlony 28759 razy