BIP

Oferty pracy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach
43-100 Tychy, ul. Generała Andersa 16

  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach ogłasza

nabór na stanowisko

specjalisty ds. koordynowania działań związanych z realizacją zadań
Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

w wymiarze 1/2 etatu od 5 lutego 2018 roku

 


Wymagania niezbędne:
 •  wykształcenie wyższe (preferowana psychologia lub pedagogika specjalna); 
 • posiadanie doświadczenia w pracy w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju  (minimum 5 lat);
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia; 
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
 • doskonała znajomość przepisów oświatowych, zwłaszcza w kontekście udzielania pomocy małemu dziecku oraz Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i powiązanych aktów prawnych;
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem zespołów wczesnego wspomagania rozwoju;
 • wysoka komunikatywność;
 • samodzielność, kreatywność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dla dziecka i jego rodziny.
Główne  obowiązki:
 • zbieranie i aktualizowanie danych o podmiotach  świadczących pomoc dziecku i rodzinie, aktualnym zakresie ich usług oraz dostępności do świadczeń;
 • przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych w zakresie pomocy i wsparcia dla dzieci i ich rodzin realizowanych na terenie miasta Tychy;
 • obsługa rodziców, przyjmowanie wniosków o uruchomienie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzenie dokumentacji poszczególnych dzieci;
 • udzielanie rodzicom informacji i kierowanie do odpowiednich instytucji w zależności od zgłaszanych potrzeb;
 • koordynowanie powoływania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • koordynowanie zatrudnienia specjalistów realizujących zadania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • współpraca  z innymi instytucjami świadczącymi pomoc dla dziecka i jego rodziny;
 • prowadzenie sprawozdawczości związanej z realizowanie programu „Za życiem”.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy znajduje się na parterze budynku PPP oraz wymaga częstej mobilności do placówek zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny na terenie miasta Tychy;
 • wejście do budynku z podjazdem dla wózka inwalidzkiego;
 • brak windy na pierwsze piętro budynku;
 • budynek posiada toaletę dostosowaną do osób niepełnosprawnych;
 • stanowisko pracy wyposażone jest w biurko o wymiarach standardowych;
 • praca pod presją czasu.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podpisany list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie posiadanych referencji i opinii;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w wypadku kandydata korzystającego z uprawnień zawartych w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
 • wobec kandydatów, którzy nie są obywatelami polskimi, ale są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument poświadczający znajomość języka polskiego, określony w przepisach o służbie cywilnej;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • oświadczenie o gotowości podjęcia pracy w PPP w Tychach z dniem 5 luty 2018 r.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 01 lutego 2018 r. do godziny 15.00

 

w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Tychach, ul. Generała Andersa 16, w sekretariacie placówki.

Inne informacje:

 

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.  Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informacja  o zakwalifikowaniu zostanie przekazana kandydatom telefonicznie w dniu 01.02.2018r. Drugi etap rekrutacji odbędzie się dnia  02.02.2018r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 227 23 92 lub 513 032 811

 

Tychy, dnia 22.01.2018

Izabela Rodak,   Dyrektor  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Nazwa i adres jednostki

Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach, ul. Generała Andersa 16, 43-100 Tychy

 Określenie stanowiska urzędniczego

Specjalista ds. koordynowania działań Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

 Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Bożena Korchut   – Tychy

Uzasadnienie

Pani Bożena Korchut spełniła wymagania określone w ogłoszeniu. Wykazała się dobrą znajomością zagadnień w wymaganym zakresie – co zostało potwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna i zorganizowana. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje niezbędne na wyżej wymienionym stanowisku.

  Tychy, dnia 6 luty 2017 r.

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-02-07 14:57:55 Zmiana publikacji Izabela Rodak
2 2018-01-22 11:22:05 Zmiana publikacji Izabela Rodak
3 2018-01-22 10:43:35 Zmiana publikacji Izabela Rodak


stronę wyświetlono 2970 razy Artykuł wyświetlony 2970 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.