BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
                                               Szanowni Państwo,

Od 18 maja Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach częściowo wznawia działalność stacjonarną. W związku z dużą ilością odwołanych wizyt podjęliśmy decyzję, iż w pierwszej kolejności obsługiwane będą dzieci i młodzież, których rodzice starają się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub opinię w sprawie odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego. W związku z powyższym rodziców tych prosimy o pilny kontakt pod numerem 513 032 811 lub 513 032 812 lub mailowo. Informujemy, iż osoby, których wizyty są odwołane otrzymają wiadomość SMS o podobnej treści.

W przypadku pilnej potrzeby konsultacji proszę korzystać w pierwszej kolejności z dyżuru telefonicznego na Skype pod adresem PPP Tychy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby pod w/w numery telefonu.

Jeśli Państwa wizyta nie jest pilnaprosimy o kontakt po ustaniu ograniczeń epidemicznych.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach


ul. Andersa 16     
43-100 Tychy
tel. 32 22 72 392;  32 327 17 66;  513 032 811
e-mail: ppp@oswiata.tychy.pl
www..ppp.tychy.edu.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Tychach ma już za sobą ponad 57-letnią tradycję. Powstała w 1962 roku z inicjatywy powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszą kierowniczką w latach 1962-1974 była psycholog mgr  Wanda Wacław. Instytucja funkcjonująca wówczas pod nazwą Poradni Społeczno – Wychowawczej TPD nie była w stanie zapewnić opieki i terapii wszystkim potrzebującym dzieciom. Dostrzegając ten problem władze miasta i powiatu tyskiego w roku szkolnym 1967/68 przejęły placówkę zmieniać nazwę na Miejską i Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Wzrosła wówczas liczba zatrudnionych pracowników.

Formy pracy poradni zmieniały się wraz ze zmianami ustawowymi oraz potrzebami wynikającymi z przekształceń cywilizacyjnych i kulturowych, ale zawsze były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta i oczekiwań władz. W tym czasie, w latach 1976 - 1991 poradnią kierowała mgr Aniela Helisz. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych placówka miała wypracowane stałe formy działania oraz zajmowała się dziedzinami, które do dzisiaj są w centrum jej działalności: profilaktyką, poradnictwem, sprawdzaniem przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych, selekcją dzieci do kształcenia specjalnego, działalnością terapeutyczną oraz doradztwem zawodowym.  Stała się koordynatorem działań na rzecz dziecka i rodziny w środowisku edukacyjnym oraz szeroko rozumianym środowisku lokalnym.

Od roku 1991 do 1997 nowym dyrektorem placówki została mgr Jolanta Szydłowska – Bartosik. W roku szkolnym 1992/1993, po uchwaleniu nowej Ustawy o Systemie Oświaty placówka pod jej kierownictwem została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i 13 stycznia 1994 roku zatwierdzonym Statutem otrzymała nową osobowość prawną. Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych wzrosła z 24 do 35. Ukształtowały się wówczas i rozwinęły formy pracy, które pozostały aktualne do chwili obecnej:

 • Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i psychiatryczna pozwalająca na określenie przyczyn niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania, wskazująca poziom rozwoju umysłowego, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, dojrzałości szkolnej i przedszkolnej, zaburzeń mowy
 • Wydawanie opinii i orzeczeń pozwalających na korzystanie z pomocy psychologiczno– pedagogicznej w placówkach oświatowych
 • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna realizowana poprzez spotkania indywidualne, terapię rodziny, terapię grupową
 • Działalność psychoedukacyjna dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów

W latach 1997 – 2007 dyrektorem poradni była mgr Krystyna Gemza. Dzięki jej staraniom siedziba poradni dzielona dotychczas z Biblioteką Pedagogiczną została w całości oddana i przystosowana na potrzeby placówki.  Rozwinęła się działalność związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zwłaszcza w wieku 0-3 lat. Utrzymana została rola poradni jako lidera i koordynatora wsparcia dla dziecka i rodziny.

Od 2007 roku dyrektorem poradni jest mgr Izabela Rodak, funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Danuta Kozak. Aktualnie poradnia zatrudnia 14 psychologów, 13 pedagogów, 1 doradcę zawodowego, 2 logopedów, rehabilitanta i mediatora- łącznie 32 pracownikow pedagogicznych.  Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Wspiera także rodziców i nauczycieli. Praca w poradni organizowana jest w 3 dzialach: wczesnej interwencji, szkolnym, młodzieżowym. Na terenie poradni dostępne sa następujące usługi:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna
 • diagnoza predyspozycji zawodowych i uzdolnień
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • specjalistyczna diagnoza dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • indywidualne terapie i konsultacje- psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia metodą Biofeedback
 • terapia metodą Tomatisa
 • kinezyterapia oraz terapia czaszkowo-krzyżowa
 • terapia rodzin
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia grupowa dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi (dla klas 1-3 SP klas 4-8 SP
 • mediacje
 • warsztaty dla rodziców "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Rodzeństwo bez rywalizacji", " Jak rozmawiać z nastolatkiem"
 • grupa wsparcia dla rodziców z autyzmem i zespołem Aspergera
 • program "Edukator rodzinny"- wychowawcze wsparcie psychologa w domu
Nauczyciele na terenie poradni korzystać mogą z następujących form wsparcia
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • grupa wsparcia dla koordynatorów pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach
 • grupa wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych
 • otwarta grupa wsparcia dla nauczycieli
Ponadto szkoły i przedszkola moga realizować różne formy wsparcia na terenie swoich placówek zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy poradnia a szkołą, przedszkolem w danym roku szkolnym.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-10-12 14:41:47 Zmiana publikacji Izabela Rodak
2 2020-09-09 07:16:56 Zmiana publikacji Izabela Rodak
3 2020-05-19 12:19:02 Zmiana publikacji Izabela Rodak
4 2020-05-19 12:18:27 Zmiana publikacji Izabela Rodak
5 2020-04-27 07:23:58 Zmiana publikacji Izabela Rodak
6 2020-04-14 15:27:08 Zmiana publikacji Izabela Rodak
7 2020-03-24 17:31:16 Zmiana publikacji Izabela Rodak
8 2020-03-24 17:26:12 Zmiana publikacji Izabela Rodak
9 2020-03-24 17:22:34 Zmiana publikacji Izabela Rodak
10 2020-03-24 17:21:29 Zmiana publikacji Izabela Rodak
11 2020-03-24 17:20:28 Zmiana publikacji Izabela Rodak
12 2020-03-24 17:18:28 Zmiana publikacji Izabela Rodak
13 2020-03-24 17:17:45 Zmiana publikacji Izabela Rodak
14 2020-03-24 17:16:13 Zmiana publikacji Izabela Rodak
15 2020-03-24 17:16:01 Zmiana publikacji Izabela Rodak
16 2020-03-24 17:12:30 Zmiana publikacji Izabela Rodak
17 2019-07-05 14:22:38 Zmiana publikacji Izabela Rodak
18 2018-01-22 10:47:15 Zmiana publikacji Izabela Rodak
19 2012-09-20 18:41:04 Zmiana publikacji Izabela Rodak
20 2012-09-12 11:16:36 Zmiana publikacji ppp
21 2012-09-12 11:16:13 Zmiana publikacji ppp
22 2012-09-12 11:15:38 Zmiana publikacji ppp
23 2012-09-12 10:19:27 Zmiana publikacji ppp


stronę wyświetlono 61 razy Artykuł wyświetlony 61 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.